IELTS

IELTS คือ อะไร? ทำไมต้องสอบ IELTS

IELTS (International English Language Testing System)

IELTS คือ อะไร? ทำไมต้องสอบ IELTS

การทดสอบวัดระดับการใช้ภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลก

 

 

 

IELTS (International English Language Testing System) เป็นการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก การสอบนี้เป็นเครื่องมือสำคัญในการเปิดประตูสู่โอกาสต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาต่อ การทำงาน หรือการย้ายถิ่นฐาน

ความหมายของ IELTS

IELTS หรือ International English Language Testing System เป็นการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก การสอบนี้เป็นเครื่องมือสำคัญในการเปิดประตูสู่โอกาสต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาต่อ การทำงาน การขอทุน หรือการย้ายถิ่นฐาน

 

วัตถุประสงค์ของการสอบ IELTS

การสอบ IELTS มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถสื่อสารและเข้าใจภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากไปกว่านั้นในปัจจุบัน IELTS ยังถูกใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดคุณสมบัติเพื่อคัดเลือก ไม่ว่าจะเป็นการรับเข้าศึกษาต่อ การสมัครทุนการศึกษา การศึกษาต่อต่างประเทศ การต่อวีซ่า และการทำงานในต่างประเทศ เป็นต้น

 

การสอบ IELTS เป็นที่ยอมรับทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นในสถาบันการศึกษา องค์กรต่าง ๆ หรือหน่วยงานรัฐบาล การมีคะแนน IELTS ที่ดีจะเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าคุณมีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับที่เหมาะสม ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นและช่วยให้คุณสามารถเข้าเรียนในสถาบันที่มีชื่อเสียงได้

ความสำคัญของการสอบ IELTS

การยอมรับในระดับสากล ของการสอบ IELTS

การสอบ IELTS เป็นที่ยอมรับทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นในสถาบันการศึกษา องค์กรต่าง ๆ หรือหน่วยงานรัฐบาล ด้วยระดับภาษาที่ใช้สอบ มาตรฐานการสอบ และคุณภาพของผู้สอบจากคะแนนสอบ ด้วยเหตุนี้การมีคะแนน IELTS ที่ดีจึงเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าคุณมีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับที่เหมาะสม

 

มหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ มีเกณฑ์การรับคะแนน IELTS ขั้นต่ำ 6.0 และ 5.0 ขึ้นไป สำหรับหลักสูตร Pre-sessional English Course

 

ประเทศออสเตรเลีย ทุกที่มีเกณฑ์รับคะแนน IELTS ขั้นต่ำ ที่ IELTS 6.0 ขึ้นไป ซึ่งตั้งแต่เดือน มีนาคม 2024 ได้มีการปรับขึ้นของเกณฑ์คะแนน IELTS ในทุกประเภทของวีซ่า

 ประเทศนิวซีแลนด์ ยินดีรับคนที่ได้คะแนนตั้งแต่ IELTS 6.0 ขึ้นไป และทุกพาร์ทต้องไม่ต่ำกว่า 6

 

ประเทศแคนาดา ประเทศที่ให้นักเรียน นักศึกษา ทำงานได้ทั้งในและนอกแคมปัสระหว่างเรียน ซึ่งมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ยินดีรับคนที่ได้คะแนนตั้งแต่ IELTS 6.0 ขึ้นไป และสำหรับการขอวีซ่านักเรียนสำหรับคนที่สนใจมาเรียนต่อที่แคนาดา จำเป็นต้องได้คะแนน IELTS ตั้งแต่ 6.0 ขึ้นไป

 

ความสำคัญสำหรับการศึกษาต่อ

หากคุณมีความฝันที่จะศึกษาต่อในต่างประเทศ การมีคะแนน IELTS จะเป็นสิ่งที่จำเป็นและช่วยให้คุณสามารถเข้าเรียนในสถาบันที่มีชื่อเสียงได้ คะแนน IELTS เป็นตัวชี้วัดความพร้อมในการเรียนรู้และการทำความเข้าใจเนื้อหาวิชาการ มากไปกว่านั้นการเตรียมตัวสำหรับการสอบ IELTS ในระหว่างชีวิตการทำงานนั้น จำเป็นต้องใช้ความมีวินัย ความขยัน และความรับผิดชอบ ที่สูงกว่านักเรียน นักศึกษาทั่วไปหลายเท่า

 

ความสำคัญสำหรับการทำงาน

การทำงานในองค์กรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ต้องการผู้ที่มีทักษะทางภาษาอังกฤษที่ดี การมีคะแนน IELTS ที่ดีจะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับงานและการพัฒนาตนเองในสายงานนั้น ๆ รวมถึงการส่งเสริมบริบท บุคลิกภาพ หรือภาพลักษณ์ในการทำงานที่ดีได้อีกด้วย มากไปกว่านั้นยังสามารถใช้ในการคว้าโอกาสในชีวิตจากระดับภาษาในการพรีเซ็นต์งาน การพูดในที่ประชุม รวมไปจนถึงการเจรจาธุรกิจ ซึ่งภาษาเองก็เป็นส่วนสำคัญของคำว่า “มืออาชีพ” อีกด้วย

 

โครงสร้างของข้อสอบ IELTS ประกอบด้วย 4 พาร์ท ได้แก่ การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด ซึ่งมักจะเรียกรวบกันเป็น 2 ส่วนหลัก คือ การเขียน และการพูด

โครงสร้างของข้อสอบ IELTS

การสอบฟัง (Listening) ของ IELTS

การสอบฟังของ IELTS  (30 นาที 40 ข้อ)
ประกอบด้วยการฟังบทสนทนาหรือการบรรยายสั้น ๆ จากผู้พูดภาษาอังกฤษ ซึ่งจะต้องวิเคราะห์เพื่อตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ได้ยิน ซึ่งความยากของส่วนนี้ คือ สำเนียงของผู้พูด หากได้ข้อสอบเป็นสำเนียงที่คุ้นชิน ฟังเข้าใจง่าย ก็จะทำให้สามารถฟังเข้าใจได้ง่าย แต่หากว่าไม่คุ้นชินแล้วล่ะก็ อาจทำให้ฟังไม่เข้าใจ ไม่สามารถวิเคราะห์เพื่อตอบคำถามให้ถูกต้องได้

 

การสอบอ่าน (Reading) ของ IELTS

การสอบอ่านของ IELTS (60 นาที 40 ข้อ)
จะมีบทความจากหนังสือ วารสาร และหนังสือพิมพ์ คุณจะต้องตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของบทความ ซึ่งความยากก็คือการจัดการเวลา (Time management) ในการสอบ แน่นอนว่าข้อสอบไม่ได้ให้คำตอบมาตรงๆ อย่างแน่นอน แต่ต้องใช้ทั้งความเข้าใจจากการอ่าน การวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อนำไปสรุปตอบตามประเด็นของคำถาม ซึ่งจะเป็นส่วนที่ผู้สอบมักจะงัดกลยุทธ์ เทคนิค ต่างๆ นำมาใช้ เพื่อให้สามารถทำข้อสอบได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา

 

การสอบเขียน (Writing) ของ IELTS

การสอบเขียนของ IELTS (60 นาที)
จะแบ่งเป็น 2 ส่วน ซึ่งจำกัดเวลาในการสอบเพียง 60 นาที
ส่วนที่ 1 คือ การเขียนอธิบาย บรรยาย ข้อมูลเกี่ยวกับกราฟหรือรูปทรงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กราฟแท่ง กราฟวงกลม กราฟขึ้น (Upward) กราฟลง (Downward) กราฟที่มีความผันผวน (Volatility) รวมไปจนถึง การเขียนบรรยายตาราง แผนผัง แผนภูมิ และแผนที่ เป็นต้น

 

ควรใช้เวลาในการสอบส่วนแรกไม่เกิน 20 นาที เขียนให้ได้อย่างน้อย 150 คำ พร้อมทั้งใช้คำเชื่อมที่สอดคล้องกัน เพื่อทำให้เกิดความน่าสนใจ
ซึ่ง วิธีเขียน Writing IELTS เป็นเขียนในลักษณะการรายงานข้อเท็จจริง จะต้องไม่ใส่ความคิดเห็นของตัวเองลงไปในข้อสอบเด็ดขาดส่วนที่ 2 คือ การเขียนบรรยายอย่างเป็นทางด้วยการวิเคราะห์โจทย์ในหลากหลายแง่มุม พร้อมกับแสดงจุดยืนของตนเอง โดยโจทย์จะให้วิพากษ์วิจารณ์แสดงความคิดเห็น การแก้ปัญหา การเปรียบเทียบ การโต้แย้ง ที่สำคัญผู้สอบจะต้องตอบคำถามของโจทย์ให้ได้

 

ควรตอบคำถามของโจทย์ ด้วยการเขียนอย่างน้อย 250 คำ พร้อมกับแสดงจุดยืนของตนเองด้วยการยกเหตุผลหรือตัวอย่างมาสนับสนุนจุดยืนของตนเองการสอบพูด (Speaking) ของ IELTS

การสอบพูดของ IELTS (10-13 นาที)
ข้อสอบส่วนสุดท้ายของการสอบ IELTS ซึ่งใช้เวลาประมาณ 13 นาที โดยจะเป็นการพูดสื่อสารกับ Examiner ตัวต่อตัว (ประตูด่านสุดท้ายที่เต็มไปด้วยความกดดัน) ซึ่งจะแบ่ง 3 พาร์ท ได้แก่
พาร์ท 1 : Questions & Answers ใช้เวลา 4-5 นาที
พาร์ท 2 : พูดคุยกับเจ้าของภาษา 1-2 นาที
พาร์ท 3 : Discussion 4-5 นาที

 

IELTS Academic กับ IELTS General แตกต่างกันตรง IELTS Academic เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ในขณะที่ IELTS General เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานหรือย้ายถิ่นฐาน

ความแตกต่างระหว่าง Academic IELTS และ General IELTS

วัตถุประสงค์ของการสอบแต่ละประเภท

IELTS Academic เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ในขณะที่ IELTS General เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานหรือย้ายถิ่นฐาน (จากคำบอกเล่า Academic IELTS ข้อสอบจะมีความยากกว่า General IELTS อยู่เล็กน้อย)

 

การเลือกสอบตามเป้าหมาย

การเลือกสอบ IELTS Academic หรือ General ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของคุณ หากต้องการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ควรเลือก IELTS Academic แต่ถ้าต้องการทำงานหรือย้ายถิ่นฐาน ควรเลือก IELTS General

 

การเตรียมตัวสอบ IELTS ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ การฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ, การทำข้อสอบตัวอย่าง, และการใช้ข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต

การเตรียมตัวสอบ IELTS

การฝึกทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับการเตรียมสอบ IELTS

การฝึกฝนภาษาอังกฤษทุกวันจะช่วยเพิ่มความมั่นใจและทักษะในการสอบ การอ่านหนังสือ ดูวิดีโอออนไลน์ หรือฝึกฝนกับเพื่อนและครูสอนภาษาจะช่วยให้คุณพัฒนาทักษะด้านภาษาได้อย่างมาก ซึ่งการวางแผนเตรียมตัวล่วงหน้าตั้งแต่เนิ่นๆ จะยิ่งช่วยเพิ่มความพร้อมและโอกาสในการสอบ IELTS ให้ผ่านด้วยคะแนนในระดับที่คาดหวังไว้ได้

 

การทำข้อสอบตัวอย่าง หรือข้อสอบ IELTS ย้อนหลัง

การศึกษา ตัวอย่างข้อสอบ IELTS จะช่วยให้เข้าใจรูปแบบและแนวทางข้อสอบ IELTS ทำให้สามารถเตรียมตัวได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งขอแนะนำให้จับเวลาและหมั่นตรวจข้อสอบและแก้ไขในจุดที่ผิดซ้ำๆ จนเข้าใจและไม่ผิดในจุดเดิม แบบเดิมอีก โดยสามารถหาข้อสอบย้อนหลังหรือดาวน์โหลดข้อสอบย้อนหลังได้ตามอินเตอร์เน็ตทั่วไป

 

การเตรียมสอบ IELTS ออนไลน์

โลกอินเตอร์เน็ตมีทรัพยากรออนไลน์มากมายที่สามารถช่วยคุณเตรียมตัวสำหรับการสอบ IELTS ได้ เช่น วิดีโอสอน บทความ และแบบฝึกหัด การใช้ทรัพยากรเหล่านี้จะช่วยให้คุณเตรียมตัวได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งในส่วนของคลิปวีดิโอ ยังสามารถเลือกคลิปหรือผู้สอนที่ถูกจริตได้ ยิ่งทำให้เสริมเพิ่มความเข้าใจให้การเพิ่มทักษะด้านภาษาเป็นอย่างดี

 

คำแนะนำในการเลือกศูนย์สอบ

ควรเลือกศูนย์สอบที่สะดวกต่อการเดินทาง และมีความคุ้นชิน จะทำให้ผู้สอบ ไม่รู้สึกเครียดหรือกังวล และทำให้ผลสอบออกมาดี
รายชื่อศูนย์สอบของ Westminster ในประเทศไทย คลิก

 

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ IELTS

1) การสอบ IELTS ยากแค่ไหน?
การสอบ IELTS มีความยากอยู่ในระดับปานกลาง-ยาก ขึ้นอยู่กับทักษะด้านภาษาของแต่ละบุคคล แต่สามารถเตรียมตัวได้หากมีการฝึกฝนและศึกษาอย่างเพียงพอ

2) คะแนน IELTS เท่าไหร่จึงจะเพียงพอสำหรับการสมัครเรียนหรือทำงานในต่างประเทศ?
คะแนนที่ต้องการจะแตกต่างกันไปตามสถานศึกษาและองค์กร แต่ทั่วไปแล้ว คะแนน 6.5 ขึ้นไปถือว่าเป็นคะแนนที่ดี

3) การสอบ IELTS ใช้เวลานานแค่ไหน?
การสอบ IELTS ใช้เวลารวมประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที แต่จะแบ่งเป็นการสอบช่วงเช้าและการสอบช่วงบ่าย แยกกันระหว่าง Writing กับ Speaking

4) ฉันสามารถสอบ IELTS ได้กี่ครั้ง?
สามารถสอบ IELTS ได้หลายครั้งตามที่ต้องการ (กี่ครั้งก็ได้) แต่ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการสอบแต่ละครั้ง และคะแนนสอบมีอายุ 2 ปี ในการใช้งาน

5) สามารถเรียนรู้และฝึกฝนภาษาอังกฤษได้อย่างไร?
สามารถเรียนรู้และฝึกฝนภาษาอังกฤษได้โดยการอ่านหนังสือ ดูวิดีโอออนไลน์ และฝึกฝนกับเพื่อนหรือครูสอนภาษา

การสอบ IELTS มีความสำคัญอย่างมากในการเปิดโอกาสในด้านการศึกษา การทำงาน และการย้ายถิ่นฐาน การมีคะแนน IELTS ที่ดีจะช่วยเพิ่มโอกาสและเปิดประตูให้กับคุณในหลาย ๆ ด้าน อีกทั้งยังช่วยเสริมอุปนิสัยการรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)

สรุปความสำคัญของ IELTS

การสอบ IELTS เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งได้รับการยอมรับทั่วโลก บทความนี้ครอบคลุมถึงประเภทของการสอบ IELTS โครงสร้างข้อสอบ และคำแนะนำในการเตรียมตัวสอบ การมีคะแนน IELTS ที่ดีจะเป็นประตูสู่โอกาสทางการศึกษาและการทำงานในระดับสากล ด้วยคำแนะนำและข้อมูลที่ครบถ้วน ผู้อ่านจะได้รับประโยชน์ในการเตรียมตัวสอบ IELTS อย่างมีประสิทธิภาพ

 

Westminster หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้เข้าใจและเตรียมตัวสำหรับการสอบ IELTS ได้ดียิ่งขึ้น