IELTS

วิธีการคิดคะแนน IELTS คำนวณอย่างไร?

ทำความเข้าใจการคำนวณคะแนน IELTS เพื่อเตรียมตัวสอบอย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ

วิธีการคำนวณคะแนน IELTS คิดอย่างไร?

คณะในฝันต้องการ IELTS 7.0 แล้วต้องได้คะแนนแต่ละพาร์ทเท่าไหร่ มาดูกันค่ะ

 

ความสำคัญของการคำนวณคะแนน IELTS

การประเมินทักษะภาษาอังกฤษ

การคำนวณคะแนน IELTS เป็นขั้นตอนสำคัญในการประเมินทักษะภาษาอังกฤษของผู้สอบ คะแนนเหล่านี้ช่วยให้คุณทราบถึงระดับความสามารถของตนเองในแต่ละทักษะ ไม่ว่าจะเป็นการฟัง การพูด การอ่าน หรือการเขียน

การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการเรียนรู้

การรู้วิธีคำนวณคะแนน IELTS ช่วยให้คุณสามารถตั้งเป้าหมายและวางแผนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณจะทราบว่าควรปรับปรุงทักษะใดและเตรียมตัวอย่างไรเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

โครงสร้างของข้อสอบ IELTS

การสอบฟัง (Listening)

การสอบฟังของ IELTS  (30 นาที 40 ข้อ)
ประกอบด้วยการฟังบทสนทนาหรือการบรรยายสั้น ๆ จากผู้พูดภาษาอังกฤษ ซึ่งจะต้องวิเคราะห์เพื่อตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ได้ยิน ซึ่งความยากของส่วนนี้ คือ สำเนียงของผู้พูด หากได้ข้อสอบเป็นสำเนียงที่คุ้นชิน ฟังเข้าใจง่าย ก็จะทำให้สามารถฟังเข้าใจได้ง่าย แต่หากว่าไม่คุ้นชินแล้วล่ะก็ อาจทำให้ฟังไม่เข้าใจ ไม่สามารถวิเคราะห์เพื่อตอบคำถามให้ถูกต้องได้

 

การสอบอ่าน (Reading)

การสอบอ่านของ IELTS (60 นาที 40 ข้อ)
จะมีบทความจากหนังสือ วารสาร และหนังสือพิมพ์ คุณจะต้องตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของบทความ ซึ่งความยากก็คือการจัดการเวลา (Time management) ในการสอบ แน่นอนว่าข้อสอบไม่ได้ให้คำตอบมาตรงๆ อย่างแน่นอน แต่ต้องใช้ทั้งความเข้าใจจากการอ่าน การวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อนำไปสรุปตอบตามประเด็นของคำถาม ซึ่งจะเป็นส่วนที่ผู้สอบมักจะงัดกลยุทธ์ เทคนิค ต่างๆ นำมาใช้ เพื่อให้สามารถทำข้อสอบได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา

 

การสอบเขียน (Writing)

การสอบเขียนของ IELTS (60 นาที)
จะแบ่งเป็น 2 ส่วน ซึ่งจำกัดเวลาในการสอบเพียง 60 นาที

ส่วนที่ 1 คือ การเขียนอธิบาย บรรยาย ข้อมูลเกี่ยวกับกราฟหรือรูปทรงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กราฟแท่ง กราฟวงกลม กราฟขึ้น (Upward) กราฟลง (Downward) กราฟที่มีความผันผวน (Volatility) รวมไปจนถึง การเขียนบรรยายตาราง แผนผัง แผนภูมิ และแผนที่ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 คือ การเขียนบรรยายอย่างเป็นทางด้วยการวิเคราะห์โจทย์ในหลากหลายแง่มุม พร้อมกับแสดงจุดยืนของตนเอง โดยโจทย์จะให้วิพากษ์วิจารณ์แสดงความคิดเห็น การแก้ปัญหา การเปรียบเทียบ การโต้แย้ง ที่สำคัญผู้สอบจะต้องตอบคำถามของโจทย์ให้ได้

 

การสอบพูด (Speaking)

การสอบพูดของ IELTS (10-13 นาที)
ข้อสอบส่วนสุดท้ายของการสอบ IELTS ซึ่งใช้เวลาประมาณ 13 นาที โดยจะเป็นการพูดสื่อสารกับ Examiner ตัวต่อตัว (ประตูด่านสุดท้ายที่เต็มไปด้วยความกดดัน) ซึ่งจะแบ่ง 3 พาร์ท ได้แก่
พาร์ท 1 : Questions & Answers ใช้เวลา 4-5 นาที
พาร์ท 2 : พูดคุยกับเจ้าของภาษา 1-2 นาที
พาร์ท 3 : Discussion 4-5 นาที

 

วิธีการคำนวณคะแนน IELTS ของแต่ละทักษะ

คะแนนการฟัง คะแนนการฟังจะถูกคำนวณจากจำนวนคำตอบที่ถูกต้องจากทั้งหมด 40 ข้อ แล้วแปลงเป็นคะแนน Band Score ตั้งแต่ 1 ถึง 9

คะแนนการอ่าน คะแนนการอ่านจะถูกคำนวณเช่นเดียวกับการฟัง คือจากจำนวนคำตอบที่ถูกต้องจากทั้งหมด 40 ข้อ แล้วแปลงเป็นคะแนน Band Score ตั้งแต่ 1 ถึง 9

คะแนนการเขียน คะแนนการเขียนจะถูกให้คะแนนโดยผู้ตรวจสอบ โดยพิจารณาจาก 4 เกณฑ์หลัก ได้แก่ การตอบโจทย์ การประสานโครงสร้าง ข้อมูลและการให้เหตุผล และการใช้ภาษา

คะแนนการพูด คะแนนการพูดจะถูกให้คะแนนโดยผู้สอบถาม โดยพิจารณาจาก 4 เกณฑ์หลัก ได้แก่ ความคล่องแคล่วและการต่อเนื่อง การใช้คำศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์ และการออกเสียง

 

การคำนวณคะแนนรวม (Overall Band Score)

การหาค่าเฉลี่ย คะแนนรวม (Overall Band Score) จะคำนวณจากค่าเฉลี่ยของคะแนนในแต่ละทักษะ (การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน) โดยนำคะแนนทั้ง 4 ทักษะมารวมกันแล้วหารด้วย 4

การปัดคะแนน คะแนนรวมที่คำนวณได้จะถูกปัดขึ้นหรือปัดลงให้เป็นคะแนน Band Score ที่ใกล้เคียงที่สุด เช่น ถ้าค่าเฉลี่ยได้ 6.25 คะแนนรวมจะถูกปัดเป็น 6.5 แต่ถ้าได้ 6.75 คะแนนรวมจะถูกปัดเป็น 7.0

 

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ IELTS คะแนนเต็มเท่าไหร่ เอาไปใช้อะไรได้บ้าง

 

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการคำนวณคะแนน IELTS

1) คะแนนแต่ละทักษะคำนวณอย่างไร?
คะแนนแต่ละทักษะคำนวณจากการตอบคำถามในแต่ละส่วน และแปลงเป็นคะแนน Band Score ตั้งแต่ 1 ถึง 9

2) คะแนนรวม (Overall Band Score) มีวิธีคำนวณอย่างไร?
คะแนนรวมคำนวณจากค่าเฉลี่ยของคะแนนในแต่ละทักษะ (การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน) โดยนำคะแนนทั้ง 4 ทักษะมารวมกันแล้วหารด้วย 4

3) คะแนนที่ได้สามารถใช้ได้นานแค่ไหน?
คะแนน IELTS มีอายุการใช้งาน 2 ปี นับจากวันที่ได้รับผลการสอบ

4) จะเพิ่มคะแนนในทักษะใดทักษะหนึ่งได้อย่างไร?
การฝึกฝนเพิ่มเติมในทักษะที่ยังไม่ดีพอ และการทำแบบฝึกหัดจากแหล่งต่าง ๆ จะช่วยเพิ่มคะแนนในทักษะนั้น ๆ

5) คะแนนที่ต้องการสำหรับการสมัครมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง?
คะแนนที่ต้องการขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยและหลักสูตรที่สมัคร โดยทั่วไป มหาวิทยาลัยชั้นนำมักต้องการคะแนน IELTS อย่างน้อย 6.5 หรือ 7.0 ขึ้นไป

 

สรุปวิธีการคำนวณคะแนน IELTS คิดอย่างไร?

การรู้วิธีคำนวณคะแนน IELTS เป็นสิ่งสำคัญในการประเมินทักษะและวางแผนการเรียนรู้ การคำนวณคะแนนอย่างถูกต้องจะช่วยให้คุณทราบถึงระดับความสามารถของตนเอง และสามารถตั้งเป้าหมายในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

Westminster หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้เข้าใจถึงวิธีการคิดคะแนน IELTS และวางแผนการการสอบ IELTS ได้อย่างมั่นใจนะคะ